#quicoalcade, primer dia

quico-despatx

Quico Fernández ha exercit hui com Alcalde de Sagunt en el primer dia laborable des de la seua investidura, “el primer matí de treball ha sigut molt intens ja que hem visitat tots els departaments parlant den tots els funcionaris, una obligació i acte de cortesisa per poder compartir converses amb els càrrecs dels diferents departament” també ha sigut molt intens ja que durant el matí s’han pres les primeres decissions.

L’equip liderat per Fernández creu que hi ha que pendre “decissions des del minut 1″, i explica que “estem tancant el pacte de govern” un pacte que el passat divendres ja estava quasi finalitzat i estan esperant noves forces però sense parar “l’ajuntament deu funcionar tots els dies i la ciutadania ho necessita, tenim un deure inexcusable per a que l’ajuntament funcione”.

Per a Fernández “els funcionaris son molt important per qué son ells qui ajuden, cal diàleg i fermessa, escoltar i també pendre decissions” en este sentit per al alcalde “hem tingut bona acollida dels funcionaris” i ha anunciat que ja ha tingut la primera reunió amb la Policia Local per saber la situació del municipi i en quasi tots els caps d’àrea.

El pacte de govern avança i estan quasi enllestides les delegacions que s’han de repartir entre l’equip de Govern, pel que el primer que, organitzativament, s’ha de fer és “crear la junta de govern ja que actualment sols estic jo com Alcalde i Teresa Garcia com a Tinent d’Alcalde, la junta govern s’ha de constitutir demà mateix, amb els membres de ADN, s’han de pendre decissions”

Els objectius marcats estan clar “els problemes que s’han de resoldre ràpidament els tenim questions damunt de la taula com pot ser ara festes, platges… encara que hi han qüestions més importants, persones en atenció d’emergencia per la seua situacio social qué és molt desesperada i hi ha gent a la que no li està arribant l’ajuda, cal detectar i actuar de manera inmediata”

Respecte a la privatització del servei de socorrisme de platges i escola estiu, “no es pot canviar ara però anirem fent els tràmits per als propers mesos. Tenim un compromis que cumplirem segons la legalitat vigent”. En quant al Sagunt a Escena “ja hi ha programació però volem, de manera inmediata, parlar amb GVA per a que l’Ajuntament puga complementar” i continua “el nostre govern aposta per la cultura i amb els empresaris i el Sagunt a Escena ha de ser un focus d’atenció de primera magnitud incloent la Nau de Talleres i tenim que demanar un conveni per poder utilitzar-ho en este sentit”

Prioritats

La revisió del “catastrazo”, “hem parlat amb els tècnics municipals per a que presenten un recurs perque no estem d’acord en la ponéncia de valors, donant instruccions clares de cara a les nostres idees i el compromis que tenim amb la ciutadania”. Per altra banda ja hem parlat amb Servican per “paralitzar el sacrifici d’animals en la gossera, una societat com la nostra no pot permetre està actitud”.

PRINCIPIS PROGRAMÀTICS I ORGANITZACIÓ PER A UN ACORD DE GOVERN A SAGUNT

pablo-quico

El nou ajuntament ha de basar-se en el principis de transparència en la informació, delegació de les funcions, corresponsabilitat en la gestió, control i seguiment de programa i dels acords. Reactivant la normalització lingüistica administrativa, cultural i educativa del nostre poble.

El grup de govern es compromet a ampliar la participació ciutadana en aquells ámbits en que encara no s’ha actuat i a revitalitzar els Consells sectorials, modificant o incorporant el seu funcionament en la Carta de Participació ciutadana. En un termini raonable i fixat previament, hauran de fer-se efectiva la constitució de tots estos organs de consulta i participació.

Els regidors elaboraran un pla de treball i funcionament per a la seua área, que seran coneguts per tot el grup de govern i disposaran de horaris d’atenció als ciutadans, que seran públics.

El grup de govern estarà composat per la persona que ostente l’alcaldia i els regidors/es de tots els grups que donen suport al govern municipal.

Este grup de govern haurà de trobar-se almenys quinzenalment: com a mínim, es a dir una reunió mensual amb tots els components i una reunió mensual amb els portantveus, per coordinar la política municipal i preparar plens i comissions. En estes reunions hi haurà un secretari d’actes que deixarà constància dels acords presos.

Estem disposats si cal, a establir un règim disciplinari intern per aquells components del grup de govern que no assistisquen injustificadament als organs de govern i per als regidors/es amb delegacions que facen dexació de la dedicació a la seua área.

Es constituiria una comissió de seguiment, no formada per regidors, per al control i seguiment del programa i pacte municipal, per a decidir sobre temes no contemplats en el pacte o per a la resolució de conflictes que es puguen plantejar. La seua composició i funcions es determinaria posteriorment.

PRINCIPIS

1.Rescatem Persones. Tota persona deu tindre cobertes les necessitats vitals bàsiques:

– Garantir el dret a l’alimentació de toda la ciutadania. En especial combatir la malnutrició infantil .

– Sagunt deu constituir-se com una ciudad lliure de desnonaments.

– Garantir el dret a la llum, aigua i gas, per a que totes les familias poden cobrir les necessitats bàsiques. Assegurant que els impagaments de serveis bàsics de les families en situació d’emergencia social no comporte la retirada del servei.

– Es posaran en marxa tots els mecanismes al nostre abast per a generar ocupació digna, estable i satisfactoria.

– Aplicar polítiques d’igualtat en materia d’integració social, igualtat, génere i inmigració.

– Per a garantir estos drets és realitzarà una auditoria social on s’estudien les possibilitats d’optimització i eficàcia.

2.Transparència:

– Es realitzarà una auditoria general sobre la activitat econòmica duguent a terme per l’ajuntament, per un costat s’auditarà el deute municipal i els procesos de privatització i externalització dels serveis públics i les concesions municipals.

– S’habilitaran mecanismes de fiscalització pública per a controlar l’activitat de l’ajuntament, la seua plantilla, càrrecs polítics i de confiança. Tots els contractes de l’administració tindran un caràcter públic i podran ser consultats i revisats per la ciutadania.

– Elaboració d’un códi ètic que firmarà cada un dels regidors i regidores.

-Principi d’eficiència: racionalització de l’estructura municipal i dels serveis que presta.

3. Participació ciutadania / innovació democràtica:

– Es garantitzarà la participació de la ciutadania de Sagunt en las decisiones polítiques i presupuestàrias, creant àrees de participació dins de cada regidoria. Aquestes àrees funcionaran com a espais de pro-comú i serviran per a articular mecanismes de participació habilitant la informació sobre el funcionament de la despesa publique, arreplegant el diagnostique de les necessitats de la ciutadania, la deliberació i la proposició de projectes.

– En aquesta àrees podran participar des dels representants de la societat civil, les associacions i la ciutadania en general.

4. Dret a la ciutat :

– La ciutat haurà de ser un espai urbà per a la ciutadania, sostenible i accessible per a totes i tots. Volem la nostra ciutat viva, habitable i verda.

– Gestió de la ciutat per districtes i barris elaborant un model que no genere desigualtats entre nuclis, que respecte la diversitat i que facilite la proximitat dels serveis.

5. Per un nou model productiu:

– Apostem per la revitalització de la nostra economia i la reindustrialització de la nostra comarca. Per la recuperació de l’agricultura, per impulsar un turisme sostenible i de qualitat, i per un model de comerç equilibrat que de suport al comerç de proximitat i local.

– Fomentarem la transició ecològica del model productiu amb especial atenció a l’eficiència energètica, impulsant de les energies renovables, la gestió sostenible de residus, la utilització eficient de les matèries primeres i la logística intel·ligent que minimitze l’impacte en el medi ambient.

6.Cultura

-Valencianisme. Defensa dels interessos dels valencians i valencianes com a societat i com a poble.

– La cultura és un dret que pertany a la ciutadania tant en la labor de creació, com en el gaudi enriquidor de la mateixa. Es garantiren les bases, les infraestructures i els mitjans per a impulsar les diferents activitats i manifestacions artístiques.

– Patrimoni: Recuperació, gestió municipal i posada en valor del patrimoni històric, industrial, i immaterial.

7. Educació: 

Aprofundir en el projecte educatiu del nostre Municipi.

L’educació i la nostra escola és i ha de ser l’element nuclear del nostre poble. Entenem que ha de configurar-es com a un eix en el qual pares i mars, alumnat, professorat, associacions culturals i esportives, bandes de música, etc. hi participen activament i interaccionen uns amb els altres. Tot el poble ha de nodrir-es d’un procés d’aprenentatge conjunt, per entendre el nostre compleix passat, cohesionar el nostre present i formar als futurs ciutadans i ciutadanes lliures i democràtics. Per aquesta causa, l’educació a Sagunt ha d’eixir dels parets dels centres escolars, i ha d’estar al servei i impregnar la vida dels barriades, associacions i del conjunt de la societat amb la qual ha d’interaccionar per comprometre una educació integrada, pública, de qualitat i en valencià.

ORGANITZACIÓ

8.- Tots els signants del present acorden la creació, entre la data del Ple de Constitució i el següent Ple que celebre la corporació, d’una “Comissió de Govern” en la qual queden integrats, amb veu i vot, tots els avui signataris del present acord. La funció d’aquesta comissió serà la d’actuar com a òrgan decisori intermedi entre la Junta de Govern Local i el Ple. Els integrants de la Junta de Govern Local acataran totes i quantes decisions emanen d’aquesta comissió.

9.- Els signants d’aquest acord es comprometen a emetre, sempre que siga necessari sotmetre a votació qualsevol proposta o acord, tant en el Ple, Junta de Govern Local, Comissió de Govern o qualsevol altra Comissió, el seu vot de manera pública, mai de forma secreta.

10.- Quant a les competències atribuïdes a l’alcalde, recollides en els articles 21 i 124 de la Llei 7/85, Reguladora de Bases del Règim Local, així com en l’article 41 del RD 2568/1986, Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es pacta per tots els signants que siga la “Comissió de Govern” la que acorde les que tindrà atribuïda l’alcalde i quins no.

11.- Tots els signants es comprometen a l’elaboració d’un programa comú bàsic per a ser desenvolupat durant la legislatura. Els punts programàtics que ho compondran seran tots aquells coincidents dels diferents programes amb els quals van concórrer, en les passades eleccions del 24 de maig de 2015, les diferents forces polítiques que avui atorguen el present acord. A aquest programa comú s’aniran addicionant altres punts programàtics, a elecció de cada força signatària, la qual cosa haurà de ser consensuat prèviament en la Comissió de Govern. Qualsevol nou servei o projecte o despessa haurà d’estar aprovada per l’equip de govern i comissió de seguiment del pacte, i és tindrà en compte la disposició pressupostària a consignar, els recursos necessaris i la viabilitat de la proposta.

12.- Tots els avui signataris, o els subscriptors del present que pogueren existir en el futur, es comprometen a exercir el seu càrrec amb lleialtat i fidelitat. L’incompliment d’algun o alguns dels pactes avui signats serà entès com a infidelitat i deslleialtat, i amb açò causa suficient per a instar la revocació del regidor que en açò incórrega.

13.- Els signants accepten la difusió pública dels termes del present acord.

I, en prova de conformitat, subscriuen en tots els seus termes el present ACORD D’INVESTIDURA, els responsables de les organitzacions polítiques que es relacionen, a SAGUNT, a 12 de juny de 2015.

ADN MORVEDRE                   COMPROMÍS

Pablo                                          Quico

Ací la versió en PDF

ADN Morvedre i Compromís aboguen per un pacte de govern

pablo-quico

ADN Morvedre i Compromís han iniciat hui les primeres reunions per tal de poder consensuar un pacte de govern en el que els regidors i regidores de les dos formacions formarien part d’un equip de govern progresista que queda obert, així ho han expressat les dos formacions, a l’entrada d’Esquerra Unida.

Els principis programàtics del nou equip de govern s’han establert en les següebts premises, fer de Sagunt una ciutat de persones i per tant les decisions es pendran tenint en compte les persones que formen Sagunt, bassant-se en uns principis de transparència i Participació ciutadana.

També la necessitat de fer una Auditoria social i declarar Sagunt lliure de desnonaments. Per altra banda, cal gestionar la ciutats per barris/districtes i per tant elaborar un model de ciutat amb el principi de no generar desigualtats entre nuclis i barris, que respecte la diversitat i que facilite la proximitat dels serveis, generant una ciutat habitable.

Cal una Auditoria dels comptes, en especial del deute i una racionalització de l’estructura municipals i dels servies que presta, juntament en l’elaboració d’un codi ètic que signarà cadascun dels regidors i regidores.

La propera setmana la formació liderada per Quico Fernandez i la formaciño liderada per Pablo Abelleira ja s’han aplaçat per a continuar les reunions la propera setmana per tal de poder tindre enllestic un pacte de govern de legislatura.